Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2017

Love yourself as loud as you can, so the baseline to your melody awakens the self-love inside the people who continue to sleep on themselves.
— Meggan Roxanne
Źle wklepałem - poprawione, dziękuję :) Choć błąd to i tak miękki, bo Hemingway użył cytatu w swojej książce :) 
Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą; każdy stanowi ułomek kontynentu, część lądu. […] Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie, albowiem jestem zespolony z ludzkością. Przeto nigdy nie pytaj, komu bije dzwon: bije on tobie.
— Ernest Hemingway
Reposted byapanas apanas

September 25 2017

3100 06ae 500
3609 6f8f 500
Reposted fromhagis hagis vialighter lighter
3324 fcfd 500
Reposted fromzuzannag zuzannag vialighter lighter
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viafam fam
8665 6287 500
Reposted fromkatiestkid katiestkid viasoulwax soulwax
6055 aadb
Dokąd iść, kiedy wiem już po co?
Reposted fromlighter lighter
5826 c8fb
Reposted fromscorpix scorpix viacomiendolirica comiendolirica
2983 5448 500
Reposted fromhagis hagis viasoulwax soulwax
2988 3026
Reposted fromhagis hagis viasoulwax soulwax
3458 e12c
Reposted fromsilentshout silentshout viasoulwax soulwax

September 24 2017

Dont łory! To co myśli, to i tak nie Ty :) 

September 22 2017

1806 391a 500
Reposted fromlighter lighter
3797 bcb9 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viasoulwax soulwax
4371 39bd 500
Reposted fromteijakool teijakool viasoulwax soulwax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl