Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

Reposted fromdziecko dziecko viairmelin irmelin
4025 5665 500
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin
you're not resolved in your heart
you're waiting for me to improve

when I'm lonely I press play
— Damon Albarn "Lonely press play"
Reposted fromsoulwax soulwax
(...) w gruncie rzeczy nie wiem na przykład, jak żyć, co to znaczy być z kimś, co to znaczy kochać. Jak zachować siebie, oddając się drugiej osobie, nie w sensie fizycznym, oczywiście, jak być autonomicznym człowiekiem i jednocześnie umieć w razie potrzeby być przy kimś, blisko, ale tak, żeby go nie ograniczać i jednocześnie nie ograniczać siebie.
— M. Okoniewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasoulwax soulwax
9497 ef85
Reposted fromtfu tfu viasoulwax soulwax
Reposted fromshakeme shakeme viasoulwax soulwax
6082 579e

Yeah, I don’t think all of it is going to happen

Reposted frommyry myry viasoulwax soulwax
9158 6cec 500

Kurier Literacko-Naukowy. 1928, nr 49 (3 XII)

Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn viasoulwax soulwax
5873 f762 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viasoulwax soulwax
Reposted fromFlau Flau viaepidemic epidemic
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaepidemic epidemic

January 18 2018

8333 cf69
Reposted fromkittesencula kittesencula viasoulwax soulwax
Reposted fromeglerion eglerion viasoulwax soulwax

January 12 2018

2901 9bf3 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viasoulwax soulwax
7710 39f4 500
Reposted frompiehus piehus vianodifference nodifference
8037 516e 500
4232 cbca 500
6214 0aa0 500
Reposted fromPoranny Poranny vianodifference nodifference
5503 695a
Reposted fromsosna sosna vianodifference nodifference
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl