Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

Większość ludzi jest razem, żeby nie być samemu, ale niektórzy chcą magii.
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viaawaken awaken
7503 77b1 500
Reposted fromoll oll viadzony dzony
Reposted fromweightless weightless viadzony dzony
1580 fd2b 500

niightx:

到底是開放的    

Reposted fromabsolem absolem viadzony dzony
5981 52ae
Reposted fromlaters laters viamiriamino miriamino
1167 a7ee
"It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society" K(rishnamurti)
Reposted fromabandonedsoup abandonedsoup viasoulwax soulwax
W czasach totalnego kryzysu, wojny, niepokoju społecznego, wszystko ma tendencję do powrotu prostych czy nawet prostackich porządków. Wygląda na to, że długi czas względnego spokoju po II wojnie światowej kończy się i być może pójdą w niepamięć te wszystkie społeczne zdobycze ostatnich pięćdziesięciu lat. Kobiety wrócą do darcia szarpi, zwierzęta znów staną się mięsem, tradycyjna rodzina stanie się jedyną wyobrażalną podstawową „komórką społeczną”, wyzysk jedyną wyobrażalną ekonomią, a przemoc jedyną wyobrażalną polityką. Boję się, że za kilka lat zdamy sobie sprawę, że żyliśmy w dobrych czasach, które bezpowrotnie minęły.
— Olga Tokarczuk w rozmowie w Tygodniu Powszechnym, 19.10.2014
Reposted fromolewka olewka viasoulwax soulwax
I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dreamed of so they can see that it's not the answer.
— Jim Carrey
Reposted fromgabunia gabunia viasoulwax soulwax
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viasoulwax soulwax
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasoulwax soulwax

February 16 2017

4040 5e15
Reposted fromsoeasy soeasy viasoulwax soulwax
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
5553 9697 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaeternaljourney eternaljourney
3687 8447
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasoulwax soulwax
8525 d9e7 500
Reposted fromGIFer GIFer viasoulwax soulwax

In the midst of winter, I found there was, within me, an invincible summer.

And that makes me happy. For it says that no matter how hard the world pushes against me, within me, there’s something stronger—something better, pushing right back.

Albert Camus, from The Stranger (Vintage International, 1989)
Reposted fromink ink viasoulwax soulwax
I czekam z utęsknieniem i nutką strachu na to co się wydarzy
Nie wolno ci się bać. Wszystko ma swój czas. Ty jesteś początkiem do każdego celu. 
— Mela Koteluk - Działać bez działania
Reposted fromOpaaal Opaaal vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl