Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

2593 84f4
Reposted fromGIFer GIFer viapuszka puszka
Reposted frommadn madn vialighter lighter
3508 a4d9 500
Reposted fromlighter lighter
0656 95d9
Reposted frompengin pengin viapuszka puszka
7611 ce71 500
Reposted fromgainaxing gainaxing viapuszka puszka
Reposted frombluuu bluuu viapuszka puszka
2846 235c
Reposted fromdance0fdeath dance0fdeath viapuszka puszka
3149 048f
Reposted fromlaters laters viapannakies pannakies
6428 02d1 500
0842 68bb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaghalbadious ghalbadious
Reposted fromFlau Flau viaxal xal
4352 0c63 500
Reposted fromdoge doge viagdziejestola gdziejestola
7333 bac5 500
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromzielono zielono viasoulwax soulwax
0733 d7b2 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viasoulwax soulwax

May 20 2017

6883 f4ba 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasoulwax soulwax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl