Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

5315 e111
Reposted fromnazarena nazarena viafelicka felicka
2809 b96f
Reposted fromfelicka felicka
2840 aa75
Reposted fromfelicka felicka
3617 c69a 500
Reposted fromlol69 lol69
9081 c1cf
Reposted fromlol69 lol69
9917 afd5
Reposted fromdonotsendrequest donotsendrequest viasoulwax soulwax
tak! chociaż ja, osobiście, na pierwszym miejscu postawiłbym "kocham wszechświat" :) ale podoba mi się ten proces z priorytetowaniem i bardzo dużo pokazuje :)
2197 2fbc 500
Reposted fromhagis hagis viasoulwax soulwax
Lasów mi trzeba, samotnych ścieżek, otwartych przestrzeni, zieleni wszechobecnej.
Let things be, let yourself be, let everything be and accept it as it is. Nothing more. Nothing less.
— James J. Frey, A Million Little Pieces
Reposted fromoutoflove outoflove viajestemaga jestemaga
5819 1140 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajestemaga jestemaga

June 16 2017

2684 47b6 500
Reposted fromwestwood westwood vianowisgood nowisgood
Struktura wszechświata jest komórkowa, na wzór plastra miodu, te komórki - to inne światy. (…) w każdym ze światów istnieje mój sobowtór informacyjny. Oznacza to, że jeśli będę za mocno przywiązywał się do ziemskiego szczęścia, zacznę “ciągnąć kołdrę na siebie”, czyli ściągać wszystko z innych światów do swojej powłoki w tym świecie. Przez to będę niszczył swoje sobowtóry w innych światach. (…) w momencie, kiedy myślę o jakimś człowieku, mój sobowtór błyskawicznie przenosi się tam, gdzie on się znajduje i zbiera informację o nim.
— Siergiej Łazariew
Reposted fromstonerr stonerr vianowisgood nowisgood
Reposted fromworst-case worst-case vianowisgood nowisgood
8247 f597

connorbell:

Pulse Prism 01 // part of a gif series collab with Cabbibio. 
http://cabbi.bo/

Reposted frompsyolopher psyolopher viasztukamatorka sztukamatorka
6735 49fc 500

Michael Jackson visits Stevie Wonder in the studio, 1974, by Todd Gray

Reposted fromemcu2 emcu2
Przez okno kwadratowe
Widzę wąsate drzewa,
Odkąd wdały się ze mną w rozmowę -
Śpiewam...

Przez kwadratowe okno
Widzę, że jesteś młoda,
A ja noc miałem taką samotną -
Szkoda!
— Jan Brzechwa
We need people who don’t ask us to become different for their own acceptance and terms of approval. We need people, and we need to be the people who give others the permission to sit in their own skins and not be afraid. That’s the best gift you are ever going to give someone— the permission to feel safe in their own skin. To feel worthy. To feel like they are enough.
— Hannah Brencher (via purplebuddhaproject)
Reposted fromwestwood westwood viasoulwax soulwax
4724 94f6
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro
3830 7c38 500
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl