Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2018

Jeżeli porcelana to wyłącznie taka
Której nie żal pod butem tragarza lub gąsienicą czołgu,
Jeżeli fotel, to niezbyt wygodny, tak aby
Nie było przykro podnieść się i odejść;
Jeżeli odzież, to tyle, ile można unieść w walizce,
Jeżeli książki, to te, które można unieść w pamięci,
Jeżeli plany, to takie, by można o nich zapomnieć
gdy nadejdzie czas następnej przeprowadzki
na inną ulicę, kontynent, etap dziejowy
lub świat

Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?
Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?
Czy nikt ci nie powiedział, że nie będziesz nigdy
w świecie
czuł się jak u siebie w domu?
— Barańczak
Reposted fromwstydem wstydem viagwiazdeczka gwiazdeczka
0308 acf8 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie vianezavisan nezavisan
8186 9d66
Reposted fromshakeme shakeme viamontak montak
Tardigrade Walking Through Algae x
Reposted frompaket paket viamontak montak
7562 d34d
Reposted fromtichga tichga viaghalbadious ghalbadious
4053 b920
7999 a28d 500
Reposted frommakle makle viazembata zembata
4745 f63f 500
Reposted fromomphh omphh viazembata zembata
3095 83f7
Reposted fromverronique verronique viagdziejestola gdziejestola
7798 444c
Reposted fromLuckyLobos LuckyLobos viagdziejestola gdziejestola
8964 2fa4 500
Reposted fromnutt nutt viagdziejestola gdziejestola
2549 ff69
Reposted fromabsolem absolem viaphin phin
6004 e22c 500
Reposted fromnezavisan nezavisan vianyaako nyaako
Trzy są sposoby zdobywania mądrości. Pierwszy to refleksja - to najbardziej szlachetny, następnie naśladowanie - jest on najłatwiejszy, a trzeci to doświadczenie - najbardziej gorzki ze wszystkich.
— Konfucjusz
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa vianezavisan nezavisan
9685 7dc5 500
Reposted fromsouxie souxie vianezavisan nezavisan
8389 893a
Reposted frommagdenvja magdenvja viaEdgi Edgi

February 27 2018

Przestałem się buntować. To wspaniałe uczucie, wszystko wydaje się takie nieważne
— William Wharton “Ptasiek” (via drugsdelirium)
6736 66cf 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl