Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

6475 13ae

amiagoodperson:

quasi-dragon curve

Tags: fractals scale
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird viapsychedelix psychedelix
9552 53bb
Reposted frompsychedelix psychedelix
9899 7cfe 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
1587 117b 500
gentleman
Reposted frompsychedelics psychedelics
1321 2728 500
Medicinal properties of terpenes and terpenoids
Terpenoids and terpenes are aromatic constituents found in many thousands of plant species. These substances are responsible for the cannabis varieties having a different taste and smell.

We have known for decades that these substances are found in cannabis, but the knowledge of their potential therapeutic potential has only recently begun to increase.

What are terpenes and terpenoids?

Terpenes are an extensive class of naturally occurring organic ingredients.

They are also known as Isoprene, since their structure is based on recurring isoprene chains (C5H8).

Terpenes are important components of vegetable resins and essential oils derived from such plants.

Terpenes are simple hydrocarbons, while terpenoids contain other functional groups that can consist of several chemical elements.

However, it has become customary to take the term "terpene" and the terpenoids in many existing spellings.

The terpenoids, also known as isoprenoids, are the largest group of organic ingredients found so far and consist of at least 20,000 different molecules.

The Isoprene Rule

The limonene, which consists of two linked isoprene groups, can be designated (C5H8) 2, which corresponds to C10H16. Several other terpenes have the same structure, but the two isoprene groups are arranged differently.

Together they are called monoterpenes (where the prefix "mono" refers to the number of complete terpene groups, i.e. one terpene group corresponds to two isoprene groups).

Terpenoids with three linked isoprene groups are referred to as sesquiterpenes (where "sesqui" means one and a half), those with four as diterpenes, and so forth.

The formula (C5H8) n, where n denotes the number of linked isoprene groups, is also referred to as the isoprene rule and is one of the most abundant in nature.
The cannabis plant produces the cannabinoids through a complex array of chemical reactions, suggesting that the terpenes play a role as "building blocks".

Cannabinoids are known as terpenophenolic substances because they consist of terpene groups attached to phenolic groups (C6H6O).

Since terpenes are precursors of cannabinoids, a variety of terpenes are often a sign of high cannabinoid content.
Which of these substances are found in cannabis?
Cannabis is thought to contain more than 120 terpenes, although many of them are only trace elements and, if any, have negligible effects.

The primary terpenes and terpenoids identified in cannabis are the substances limonene, myrcene, pinene, linalol, cineole, Y-terpinene, beta-karyophyllene, karyophyllene oxide, nerolidol and phytol.

Unlike cannabinoids, these substances are not only found in cannabis (though there are indications that other plant species also contain some phytocannabinoids), and many of them are already well known to us.
Limonene is the monoterpene, which is mainly responsible for the smell of citrus fruits - especially its D-isomer. D-limonene in isolated form smells strongly of oranges and is called

Flavor widely used in food production, as well as a flavoring in perfumery. It is also used in alternative medicine because of its observed ability to alleviate heartburn and gastric acid reflux.
In addition, it is used as a natural, renewable solvent in the purification of products where it can dissolve oils and other lipids.

The fabric is even able to quench color and is considered an effective replacement for turpentine. Care must be taken when handling this substance, as it can act as an irritant in high concentrations.

D-limonene is also added to cannabis extracts as a flavor enhancer today because many of the existing terpenes are lost during extraction.
Myrcene is another monoterpene and the terpene found in cannabis in the largest amount. For some varieties, it accounts for more than 60% of the essential oils.

It is also found in laurel leaves, wild thyme, hops, cananga trees, lemongrass and verbena.

Myrcene is responsible for the "green hop flavor" found in dry-hopped beer (beer, which after fermentation is added to hops at low temperature to enhance its hop flavor).

The aroma as such is described as resinous, herbaceous and slightly metallic; in high concentrations it is very pungent.
Another plant that contains myrcene in substantial amounts is Myrcia sphaerocarpa (Myrcia is the genus for which myrcene is named), a small shrub with astringent leaves and roots native to Brazil, where it has long been used to treat diarrhea, Diarrhea, diabetes and hypertension is used.
Myrcene has been shown to have analgesic effects in rat laboratory tests. In myrcene and limonene, as with the terpenoid citral (found in many citrus fruits, lemon myrtle, lemongrass and lemon shrub), a sedative and motor relaxing effect was found in mice.
Pinen is another monoterpene that occurs naturally in two isomers (that is, in molecules with the same chemical formula but different structure).

These isomers are known as α-pinene and β-pinene. They are usually made from turpentine (produced by dry distillation from coniferous wood) and account for 58-65% or about 30% of the total volume.
As in cannabis, a- and ß-pinene occur in pines and other conifers, as well as in salvia (sage), artemisia (mugwort) and eucalyptus. A-pinene also occurs in olives, rosemary, sassafras and bergamot; it is the most common terpene in nature.

B-pinene is also found in hops and cumin.
A-pinene is known to inhibit root growth in many plant species, which is thought to be due to the production of reactive oxygen, which causes oxygen stress within the root system.

It is believed that many plant species exhale the substance as a natural herbicide through their leaves, which should prevent other plants from competing with them for resources.

At low dose, the substance also acts as a bronchodilator in humans and has anti-inflammatory, antibacterial and antibiotic properties.
More Infos under: https://sensiseeds.com/de/blog/medizinische-eigenschaften-von-terpenen-und-terpenoiden/
Reposted frompsychedelix psychedelix
1344 c006 500
Reposted fromfelicka felicka viapsychedelix psychedelix
1334 df71
Reposted fromfelicka felicka viaIMS IMS

July 16 2018

Reposted frompsychedelix psychedelix
Reposted frompsychedelix psychedelix
5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viaadmchm admchm

July 13 2018

8079 7a5a
Reposted fromseaweed seaweed viabluszczyg bluszczyg

Zdarzenia życiowe są okazją, by wzrastać, poszerzać możliwości, doświadczać i rozwijać się. W niektórych przypadkach z perspektywy czasu okazuje się, że to właśnie ten nieuświadomiony powód stał za danym zdarzeniem, tak jakby nasza nieświadomość wiedziała że musimy nauczyć się czegoś ważnego, a towarzyszący temu ból jest jedynym sposobem, byśmy mogli tego doświadczyć.
[...]
Jedną z korzyści kryzysu jest to, że zazwyczaj umożliwia nam zapoznanie się z własnym "cieniem". Kiedy uzmysłowimy sobie, że podzielamy słabości całego rodzaju ludzkiego, stajemy się bardziej ludzcy i kompletni. Wszystko, o co obwinialiśmy "innych", w równym stopniu jest w nas. Zatem kiedy wyniesieniu to na poziom świadomej uwagi, uznamy, uwolnimy i odpuścimy, przestanie nami rządzić z poziomu nieświadomego. Gdy "cień" zostaje uznany, traci swą władzę. Jedyne, co jest konieczne, to rozpoznanie, że mamy określone niedozwolone popędy, myśli i uczucia. Teraz możemy poradzić sobie z nimi przyjmując postawę "i co z tego?".
[...]
Życiowe kryzysy przynoszą nam korzyść w postaci wzrostu samoświadomości. Sytuacja jest tak przytłaczająca, że zmusza nas do porzucenia wszystkich gierek, których używaliśmy dotąd by odwrócić uwagę. Zmusza nas, by przyjrzeć się własnej sytuacji życiowej i zweryfikować przekonania, cele, wartości i kierunek, w którym chcemy zmierzać. To okazja, by zrewidować je i uwolnić poczucie winy. Jest to również sposobność do całkowitej zmiany postawy.
[...]
Każde doświadczenie emocjonalne jest okazją, by pójść w górę lub spaść w dół. Co wybieramy? Oto prawdziwa konfrontacja. Mamy możliwość wyboru czy chcemy trzymać się tego, co nas denerwuje, czy to odpuścić. Jakie koszty poniesiemy, trzymając się czegoś. Czy chcemy zapłacić taką cenę? Czy może jesteśmy gotowi zaakceptować te uczucia? Rozważmy, jakie korzyści przyniesie odpuszczenie ich. Wybór którego dokonamy, określi naszą przyszłość. Jakiej przyszłości pragniemy? Czy wybierzemy uzdrowienie, czy staniemy się kolejnymi, którzy trwają w swoim zranieniu?
Dokonując tego wyboru warto przyjrzeć się, co nam daje trzymanie się pozostałości bolesnego doświadczenia. Jaką satysfakcję z tego czerpiemy? Jakaż to małostkowość nas zadowala... Gniew? Nienawiść? Użalanie się nad sobą? One wszystkie przynoszą nam tę małą, tanią satysfakcję. Przestańmy udawać że jej tam nie ma. Kiedy trzymamy się bólu, doświadczamy dziwnej, niezrozumiałej przyjemności. Bez wątpienia zaspokaja to nieuświadomioną potrzebę zmniejszenia poczucia winy poprzez karę. Pojawia się jednak pytanie - jak długo jeszcze?

— Hawkins, Technika Uwalniania
Reposted bySilentForestcholerakapellahwaitingszyderainthemiddleofnowheretoffifeecysia

July 08 2018

Reposted fromFlau Flau viayoungandstupid youngandstupid
8565 1289 500
Reposted fromcukrowa cukrowa viayoungandstupid youngandstupid
Soo sunny park (b. seoul, korea) - unwoven light at rice university’s rice gallery in houston, texas. Soo sunny park (b. seoul, korea) - unwoven light at rice university’s rice gallery in houston, texas. Soo sunny park (b. seoul, korea) - unwoven light at rice university’s rice gallery in houston, texas. Soo sunny park (b. seoul, korea) - unwoven light at rice university’s rice gallery in houston, texas. Soo sunny park (b. seoul, korea) - unwoven light at rice university’s rice gallery in houston, texas. Soo sunny park (b. seoul, korea) - unwoven light at rice university’s rice gallery in houston, texas. Soo sunny park (b. seoul, korea) - unwoven light at rice university’s rice gallery in houston, texas. Soo sunny park (b. seoul, korea) - unwoven light at rice university’s rice gallery in houston, texas.

Soo Sunny Park (b. Seoul, Korea) - Unwoven Light at Rice University’s Rice Gallery in Houston, Texas. Composed of 37 individual sculptural units, the installation uses iridescent plexi-glass embedded in pieces of a chain link fence to cast shimmering, colorful reflections across the spacious gallery. 

July 07 2018

The Zohar states that a kiss is the merging of one breath with another. Love begins with the physical attraction. Then, as lovers begin communication, they begin to speak. A they get closer, they stop speaking and are merely aware of each other's breath. Finally, they come closer still, and their communication becomes a kiss, at which point they are actually in physical contact. At this moment, in the kiss, they are aware of each other''s life force. Kissing is thus a natural consequence of increased intimacy in speech. The two mouths come closer and progress from speech, to breath, to the kiss. Thus there are four levels in the intimacy of love: physical attraction. speech, breath, and the kiss. These same levels exist in the relationship of a person with the Divine.
This level corresponds to a still higher level of the soul, even above neshamah. This fourth level of the soul is known as chayyah, which literally means 'life force.' If the level of neshamah involves an awareness of the breath of the Divine, then the level of chayyah is the awareness of the divine life force itself.
— Rabbi Aryeh Kaplan
Tags: love
Reposted bySilentForestyoungandstupid

July 06 2018

5710 d9fb 500
Przybora. 
Reposted fromrol rol viaczesciczolem czesciczolem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl