Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2018

1099 4898
are you me? 
Reposted byIMSnawetsredniono-longer-koreedhellmatiasdakgrarzynkaloca-blueberryLolaLolaLolaselen34

February 09 2015

"The eye by which I see God is the same as the eye by which God sees me. My eye and God's eye are one and the same-one in seeing, one in knowing, and one in loving”…
— Gibran Khalil, lebanese poet
Tags: mirror
Reposted byrainbowarrioralmondeyegingerglueAMPLIDUDEblackirisalmondeye

July 17 2014

9484 3533
Tags: mirror
Reposted byOleLukojedonotsendrequestspiritualrainbowarriorposzukiwaszniewaedzi

June 15 2014

Tags: mirror
Reposted bypuciatahoseannanowisgoodfelickamaburzyskabialy-krolikelewineabialy-krolikmayamarnatellenatelleniedokoncaPBrownpliszka

March 26 2014

Reposted bymiszielonyOleLukojebrzoskviniajustthewayyouarepsyentistpeggyhaineuxhappilyneverafter

March 03 2014

4270 f901
Reposted bydonotsendrequestfelickanowisgoodhydrosphereabsolemHeteroceraagzzzdlabeki

November 01 2013

War­tość człowieka os­ta­tecznie nig­dy nie wy­raża się w stosun­ku do dru­giego człowieka, tyl­ko w sto­sun­ku do siebie sa­mego. Dla­tego też nig­dy nie po­win­niśmy uzależniać nasze­go poczu­cia włas­nej war­tości al­bo też poczu­cia włas­nej god­ności od in­nych ludzi, bez względu na to, jak cier­pieli­byśmy z te­go powodu. 
— Carl Gustav Jung
Reposted bynoelyaAvinashimrsciastkohenrifelickasobervillablaachabaninarrrumorbackgroundzamulasztobecontinuedMagnolia11ineednowitmakesmecalmkotficaunusualdreamerlivepiehusmalinowowala-lunabagateladianazetzofiimaaartynnnmrdonadoniipreludiumKulczmanalwaysonmymindlkdMagnolia11elloko
Wszystko, co nie podoba się nam u innych, może pomóc w lepszym poznaniu samych siebie.
— Carl Gustav Jung
Reposted bycinnamomummaardhundistersoberKurkaWyluzujvillablaafelickadelicja8wdeszczubzypikselemessclewyoucandoitmmmnnKulczmananobotakitak

December 07 2012

5487 c367
Tags: soul mirror
Reposted byJasiuuudanthemantrikkgurskielala
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl